Your search results

ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หลังจากภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่มีผลบังคับใช้
มีคำถามเกิดขึ้นมากมายในหลายแง่มุม
ทุกท่านที่มีที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง จำเป็นต้องพยายามทำความเข้าใจให้ดี
หากละเลยหรือเพิกเฉย…ท่านจะเสียหาย และมีค่าปรับตามมาบานปลาย

ทางราชการเพียงแค่เลื่อนการจัดเก็บภาษี จากเดือนเมษายน ไปเป็นสิงหาคม 63 เท่านั้น
สำหรับหลักเกณฑ์อื่นๆ ไม่เปลี่ยนแปลง

วันนี้อุดมทรัพย์มีคำตอบข้อสงสัยมากมายดังนี้ค่ะ

Q : ซื้อคอนโดไว้…ต้องเสียภาษีอัตราเท่าไหร่?
A : ถ้าใช้อยู่อาศัยเป็นหลังรอง หรือ หลังที่สองขึ้นไป เสียภาษี อัตรา 0.02% จากราคาประเมินใหม่ หรือ ล้านละ 200.-

หากไม่ไปยื่นคำร้องขอแก้ไข การใช้ประโยชน์บ้าน หรือ คอนโด
ทางสำนักงานเขต จะระบุ “อื่นๆ” (ให้เช่า/หรือ ว่างเปล่า/ไม่ได้ใช้อยู่อาศัย)
สำหรับที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 ขึ้นไป เสียภาษี อัตรา 0.3% จากราคาประเมินใหม่ หรือ ล้านละ 3,000.-
(ถ้าราคาประเมินใหม่ ราคา 10 ล้าน ท่านต้องเสียภาษีปีละ 30,000.-)

กรณีที่อยู่อาศัย เป็นบ้าน หรือ คอนโดก็ตาม หลังแรก (ที่อยู่หลัก) พร้อมทั้ง
มีชื่อในทะเบียนบ้านก่อน 1 มกราคม 63 ถ้า มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี

กฎหมายฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้เริ่มบังคับใช้เป็นกฎหมาย เมื่อ 13 มีนาคม 2562
โดยกำหนด วันเริ่มการจัดเก็บภาษี คือ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป (มาตรา 2)
ในฐานะเราที่เป็นประชาชนจะอ้างว่า ไม่รู้ว่ามีกฎหมายดังกล่าวไม่ได้
เพราะหน้าการติดตามกฎหมายเป็นการปกป้องสิทธิ และหน้าที่ของเรา

Q : ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งใช้เป็นฐานในการเก็บภาษี…กำหนดมูลค่าอย่างไร ?
AV : สิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมทั้งห้องชุด…ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์…ตามข้อมูลใหม่ ของกรมธนารักษ์ (มาตรา 35 และ 36)

Q : ใครเป็นผู้จ่ายภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และจ่ายเมื่อไร ?
A : ผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดิน หรือ สิ่งปลูกสร้างทุกคน ณ วันที่ 1 มกราคม ของปีนั้นๆ
มีหน้าที่ ต้องเสียภาษีสำหรับปีนั้นๆ ซึ่งตัวเลขต่าง ๆ เป็นอัตราต่อปี ก็คือต้องจ่ายทุกปี (มาตรา 9)
โดยต้องชำระภายใน…เดือนเมษายนของปีนั้นๆ (มาตรา 46)
ยกเว้น ในการเก็บภาษีปีแรก 2563 ให้เลื่อนการเก็บภาษีไปในเดือนสิงหาคม 63 เท่านั้น

ดังนั้นหากมีการขายสินทรัพย์ระหว่างปี…ผู้ขายซึ่งจ่ายภาษีไปแล้ว …อาจขอให้ผู้ซื้อ…ชดเชยคืนส่วนภาษีให้ด้วย
หรือไม่ก็รวม/บวกเข้าไปในราคาซื้อขายให้แล้วเสร็จ โดยคำนวณสัดส่วนของระยะเวลาในปื
ณ วันซื้อขาย…ควรตกลงกันก่อนให้ชัดเจน จะได้ไม่ต้องผิดใจกันในภายหลัง

Q : เมื่อกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้แล้ว มีการยกเลิกกฎหมายในการเก็บภาษีตัวเก่าด้วยไหม?
A : กฎหมายตัวเก่าถูกยกเลิก และไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป
กล่าวคือเมื่อมีกฎหมายนี้มาทดแทน พ.ร.บ. ภาษีโรงเรียนและที่ดิน รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม,
พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม,
พ.ร.บ. กำหนดราคาปานกลางของที่ดิน สำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ (มาตรา 3)
เหล่านี้ถูกยกเลิก ไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป

A : ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างนี้ จ่ายให้รัฐบาล หรือหน่วยงานไหน ?
Q : ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างนี้ ไม่ได้จ่ายเข้าส่วนกลางของรัฐบาล
คือ ไม่ได้จ่ายให้กรมสรรพากร หรือ กระทรวงการคลัง
แต่จ่ายให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
แต่ ไม่รวมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) (มาตรา 5 และ 49)

Q : หากไม่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง…ภายในเวลาที่กำหนด…จะถูกปรับอย่างไร ?
A : จะต้องเสียเบี้ยปรับเพิ่มอีก 40% ของภาษีที่ค้างจ่าย (มาตรา 68)
เสียเงินเพิ่มอีก 1% ต่อเดือน ของภาษีที่ค้างจ่าย (หรือ ต้องจ่ายเพิ่มอีก 12% ต่อปี)
นอกเหนือจากที่ต้องเสียเบี้ยปรับ 40% (มาตรา 70)

รู้อย่างนี้แล้ว อย่าได้ปล่อยปะละเลย เพราะกฎหมายดังกล่าว บังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เพียงแต่เลื่อนการจัดเก็บภาษีตัวนี้ครั้งแรก ไปในเดือนสิงหาคม 63 เท่านั้น

สรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1. สำหรับคนมีบ้าน หรือ มีคอนโด ใช้เป็นที่อยู่หลัก ของบุคคลธรรมดา
คือเป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน หรือ คอนโด พร้อมมีชื่อในทะเบียนบ้านนั้น
จะได้รับการยกเว้นภาษีจากมูลค่าทรัพย์สิน 50 ล้านบาทแรก ส่วน 25 ล้าน
ถัดไป เสีย 0.03% ต่อปี (ล้านละ 300)

2. ที่อยู่รอง…ของบุคคลธรรมดา
คือ…เป็นเจ้าของ…แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน เสียภาษีตั้งแต่ราคาประเมินบาทแรก
โดยมูลค่า 50 ล้านบาทแรก เสีย 0.02% ต่อปี (ล้านละ 200) และ
ไล่ตามมูลค่าขึ้นไปจนถึง 0.10% ต่อปี (ล้านละ 1,000)

ทั้งนี้ เจ้าของกรรมสิทธิ์ ในบ้าน หรือ ในคอนโด
ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขการใช้ประโยชน์ของบ้าน หรือคอนโด ที่ตนเป็นเจ้าของ จาก “อื่นๆ”
ไปเป็น “อยู่อาศัย” จากสำนักงานเขต หรือ อบต.ที่มีทรัพย์ตั้งอยู่ด้วย
หากละเลย/เพิกเฉย ถือว่า ใช้ประโยชน์อย่างอื่น มิได้ใช้อยู่อาศัย
กฎหมายจะตีความเป็นการให้เช่า หรือ ปล่อยร้างว่างเปล่า
จะเสียภาษีในอัตรา ร้อยละ 0.3% หรือ ล้านละ 3,000.-
(ถ้าราคาประมินใหม่ มีมูลค่า 10 ล้าน ท่านต้องเสียภาษี ปีละ 30,000.-นะครับ)

3. ข้อยกเว้นเพิ่มเติม ในช่วง 3 ปีแรก (2563-2365) คือ
     3.1 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการเกษตร ของบุคคลธรรมถา ยังไม่ต้องเสียภาษีใด ๆ ตามกฎหมายนี้ (มาตรา 96)
     3.2 ผู้ที่เคยเสียภาษีโรงรือนและที่ดิน หรือ ภาษีบำรุงท้องที่ และต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิม
     เนื่องจากกฎหมายนี้ ส่วนต่างเมื่อเทียบกับแบบเดิม จะได้บรรเทาภาระ ดังนี้

               1) ปีที่ 1: จ่ายแบบเดิม + 25% ของส่วนต่าง
               2) ปีที่ 2: จ่ายแบบเดิม + 50% ของส่วนต่าง
               3) ปีที่ 3: จ่ายแบบเดิม + 75% ของส่วนต่าง (มาตรา 97)

ท่านที่มีหลักทรัพย์ เป็นที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือคอนโด ในชื่อของตนเอง
ต้องตื่นตัวนะคะ ถ้าทำหลับไหล ค้างชำระภาษี ต้องถูกปรับ 40% และเสียเงินเพิ่มปีละ 12%
หากค้างชำระหลายปี อาจถูกนำทรัพย์สินนั้น ไปขายทอดตลาด
เงินทั้งหมด ตกแก่ อบต. เทศบาล กทม. หรือ เขตเมืองพัทยา อันเป็นที่ตั้งของทรัพย์สินของท่าน
เงินภาษีตัวนี้ ไม่เข้าสู่รัฐบาล แต่ จะเข้าสู่ท้องถิ่นเท่านั้น

ขอบคุณภาพประกอบ และที่มาจาก Prop2morrow ค่ะ


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม คอยกด Like กดติดตามข่าวสารที่มีประโยชน์ได้ที่
Facebook : Udomsap ซื้อขายเช่าอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี
Youtube : Udomsap Real Estate

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

สำหรับผู้ขายที่ไม่แน่ใจในการทำนิติกรรม
รวมถึงไม่ได้อยู่ในพื้นที่
หรือไม่มีเวลาในการทำการตลาด
และดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อุดมทรัพย์ ขอโอกาสเป็นตัวแทนขายที่ดิน และอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
ทางเรายินดีให้คำปรึกษา และทำการตลาดให้ฟรี
สนใจปรึกษา และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ฝากขายที่ดิน ปรึกษาและทำการตลาดฟรี

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

สำหรับเจ้าของบ้านที่ดิน คอนโดที่กำลังมองหาตัวแทนมืออาชีพ
ช่วยจัดเตรียมเอกสาร และบริการการตลาดทุกขั้นตอน
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จ่ายเมื่อขายได้เท่านั้น
สนใจปรึกษา และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ฝากขายบ้าน ที่ดิน คอนโด

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

สนใจฝากทำการตลาดปล่อยเช่าคอนโดฟรีโดยไม่มีจ่าย
โดยเอเจนซี่มืออาชีพที่นี่

ฝากเช่าฟรีทำการตลาด

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

#ฝากขายที่ดิน #นายหน้าที่ดิน #เอเจนซี่ที่ดิน #Brokerที่ดิน
#นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ #บริษัทขายที่ดิน
#ขายที่ดิน #ที่ดิน
#ฝากขายบ้าน #ฝากขายบ้านชลบุรี
#ฝากขายคอนโด #ฝากขายคอนโดชลบุรี
#ฝากเช่าบ้าน #ฝากเช่าบ้านชลบุรี
#บ้านมือสองชลบุรี #คอนโดชลบุรี 
#หาซื้อที่ดิน #ฝากเช่าชลบุรี#กู้ซื้อบ้าน #สินเชื่อบ้าน

#เอเจนซี่คอนโด #เอเจนซี่เช่า #ปล่อยเช่าคอนโด #ปล่อยเช่าคอนโดต่างชาติ
# Luxurycondo #Condorantal #condothailand #condoagency
#brokercondo #อุดมทรัพย์ #ฝากขาย #ฝากเช่าคอนโด #ฝากเช่าบ้าน

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings