Your search results

ขั้นตอนการฝากขายบ้าน ที่ดิน คอนโด และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

หมายเหตุ :
*เอกสารประกอบการทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการขายนี้ เป็นของผู้มีชื่อเป็นเจ้าของตัวจริงหลังโฉนดเท่านั้น
*หากจดทะเบียนสมรส ใช้เอกสารของคู่สมรสด้วย หรือใบมอบอำนาจ
*กรณีหลังโฉนดมีชื่อหลายคน ใช้ใบมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของทุกคน
มอบอำนาจให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการ
*กรณีเป็นบริษัท ใช้เอกสารจดทะเบียนบริษัทที่มีชื่อ และตำแหน่งของผู้มีอำนาจ
ลงนามของบริษัทเป็นผู้เซนต์สัญญาแต่งตั้งตัวแทน

สนใจฝากขาย คลิ๊กเลย!!!  ฟอร์มการฝากขาย

Compare Listings